compartido

{{ storiesRelated.title }}

Política de Privacidade

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. (en diante RGPD) informámoslle que os datos persoais facilitados ás empresas pertencentes a Vortex Media Network SL incluirase nunha base de datos de titularidade conxunta das seguintes empresas:

Vortex Media Network SL inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid Tomo 42236, Páxina 1, Folla M-747739, CIF B-06944003, enderezo: praza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid (España), tfno. +34914175350, correo electrónico: [protexido por correo electrónico]

contacto

Para calquera asunto relacionado co tratamento de datos de persoas físicas por parte das empresas en Vortex Media Network SL podes contactar co enderezo de correo electrónico [protexido por correo electrónico], e o número de teléfono +34914175350, ou ben tamén pode poñerse en contacto co noso Delegado de Protección de Datos a través do seguinte enderezo de correo electrónico [protexido por correo electrónico]. Vortex Media Network SL as empresas recollerán a seguinte información facilitada polo interesado:

 • Formulario de CONTACTO COMERCIAL: para atender e xestionar as solicitudes de información enviadas polo Usuario con este formulario.
  • Datos recollidos: nome, teléfono, correo electrónico e comentarios.
  • Finalidade: atender as solicitudes de información solicitadas por calquera medio sobre produtos e servizos ofrecidos por Vortex Media Network SL, e para o establecemento ou mantemento de relacións comerciais.
  • Base legal: baseada no consentimento prestado polo interesado, Vortex Media Network SL ten dereito a tratar os datos facilitados a través da solicitude de contacto, e de acordo co interese lexítimo no desenvolvemento e mantemento das relacións comerciais.
  • Limitación de almacenamento: os datos conservaranse ata o momento en que o interesado solicite a súa cancelación ou supresión e unha vez suprimidos quedarán a disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais para a prescrición das actuacións que puidesen corresponder ao tratamento dos seus datos. datos.
 • CURRÍCULO OU CONTRATACIÓN: para enviar o Currículo Vortex Media Network SL a través da web ou por calquera outro medio.
  • Datos recollidos: área de especialización profesional, nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, CV, carta de presentación e outros datos persoais relacionados co Currículo ou perfil profesional.
  • Obxecto: xestión da solicitude para os procesos de contratación publicados ou para outras vacantes segundo o seu perfil profesional que poidan xurdir no futuro dentro das actividades de Vortex Media Network SL.
  • Limitación de almacenamento: os datos conservaranse ata que se lle adjudique un posto de traballo ou ata que solicite a súa supresión. Polo tanto, conservaranse durante o tempo necesario para a finalidade do tratamento, e unha vez concluído poderán quedar á disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais para a prescrición das actuacións que poidan corresponder ao tratamento dos seus datos.
  • Base legal: consentimento outorgado polo candidato.
  • Destinatarios: os datos facilitados e derivados do proceso selectivo poderán ser comunicados a: Terceiras empresas identificadas polo interesado e que poidan ser necesarias para a solicitude de referencias do candidato.
 • SERVIZOS: datos facilitados para a prestación de servizos por calquera das empresas pertencentes Vortex Media Network SL. Os servizos identificaranse no momento da recollida de datos e do rexistro.
  • Datos recollidos: nome, DNI, enderezo de traballo, enderezo, correo electrónico, teléfono de contacto, e demais información necesaria en función da inscrición solicitada, e que será unicamente necesaria para a alta nos servizos ofrecidos por Vortex Media Network SL. No caso de rexistrarse ou iniciar sesión na súa conta coas credenciais dunha rede social, teremos acceso a parte do seu perfil de información nestas redes sociais.
  • Finalidade: rexistro de interesados ​​para a prestación dos servizos prestados pola Vortex Media Network SLe establecer e manter relacións comerciais.
  • Base legal: a prestación do consentimento do interesado Vortex Media Network SL a calquera das empresas pertencentes Vortex Media Network SL polos citados servizos, e o interese lexítimo no desenvolvemento das relacións comerciais.
  • Limitación de almacenamento: os datos conservaranse durante o tempo necesario para a finalidade do tratamento ou ata o momento en que o interesado solicite a súa cancelación ou supresión, e unha vez suprimidos poderán quedar á disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais para a prescrición das accións que poidan aplicarse ao tratamento dos seus datos.
  • Destinatarios: En ocasións, os seus datos poderán ser cedidos a terceiros para a realización de campañas publicitarias que en cada caso serán previamente informadas. Os informes que conteñan datos sobre usuarios interesados ​​en cotizacións en tempo real tamén se poden presentar ás Bolsas de Madrid e Londres. Por último, facilitamos datos a redes sociais como Facebook e Twitter para campañas e promocións de seguidores.
 • REXISTRO E SEGUIMENTO DAS CONTAS DE REDES SOCIAIS CORPORATIVAS: datos persoais que habilita ou facilita ás redes sociais no momento de facerse seguidor das mesmas. As contas corporativas das redes sociais de Vortex Media Network SL son os seguintes:
 • CLIENTES/PROVEEDORES: datos persoais profesionais facilitados polos Clientes/Provedores para a prestación de servizos e xestión da relación xurídica ou contractual.
  • Datos recollidos: nome apelidos, DNI, enderezo do posto de traballo, correo electrónico, teléfono do traballo, datos bancarios.
  • Obxecto: xestión da relación contractual do servizo.
  • Base xurídica: a relación xurídica ou contractual existente necesaria para a prestación do servizo.
  • Limitación de almacenamento: os datos conservaranse durante o tempo que sexa necesario para os fins para os que son tratados, ou supresión dos mesmos, e unha vez concluídos ou suprimidos poderán quedar á disposición das administracións públicas, xuíces e xulgados durante o prazo de prescrición de as accións que poidan aplicarse ao tratamento dos seus datos.

Vortex Media Network SL As empresas recollerán os seguintes datos facilitados por terceiros autorizados polo interesado:

 • SERVIZOS DE OUTRAS REDES SOCIAIS: se rexistras ou inicias sesión na túa conta a través dun servizo de rede social de terceiros, teremos acceso a parte da información da túa conta de terceiros relacionada con ese servizo.
  • Datos recollidos: incluíndo identificadores como o teu nome e outra información desa conta, como enderezo de correo electrónico, preferencia de idioma e imaxe de perfil.
  • Finalidade: rexistro de interesados ​​para a prestación dos servizos prestados por Vortex Media Network SL, e mantemento e desenvolvemento de relacións comerciais.
  • Base lícita: prestación do consentimento por parte do interesado. de acordo co interese lexítimo para o desenvolvemento das relacións comerciais.
  • Limitación de almacenamento: os datos conservaranse o tempo que sexan necesarios para os fins para os que son tratados, podendo manterse a disposición das administracións públicas, xuíces e xulgados para a prescrición das actuacións que lle correspondan. o tratamento dos seus datos.
  • Destinatarios: os datos facilitados por terceiros autorizados polo interesado incorporaranse ao Vortex Media Network SL Base de datos común.

O interesado coñece e acepta expresamente que a aceptación de calquera das finalidades anteriormente mencionadas implica a inclusión dos seus datos nas bases de datos comúns das empresas pertencentes a WFG Vortex Solutions SL, así como a cesión dos seus datos dun carácter persoal ás empresas que se especifican en cada momento na páxina web www.sharecast.com, coa posibilidade de que sexan utilizadas por todas elas para os fins anteriormente sinalados. A dita cesión realízase coas mesmas finalidades de tratamento, mesmas categorías de datos, mesmo tempo de almacenamento e exercicio de dereitos similar. Poderá oporse en calquera momento a dita cesión ou a calquera das mencionadas nos apartados anteriores mediante correo postal ao enderezo Praza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid – España ou por correo electrónico ao enderezo [protexido por correo electrónico].

Á marxe das cesións anteriormente mencionadas, non se contempla a divulgación de datos a terceiros, salvo a prestación de servizos a terceiros por parte dos encargados do tratamento cos que Vortex Media Network SL asinou os correspondentes acordos de tratamento de datos e comprobou que ofrecen garantías suficientes para implantar as medidas técnicas e organizativas adecuadas que cumpran os requisitos do GDPR, garantindo a protección dos dereitos dos interesados.

Exercicio dos dereitos

O Usuario recoñeceu os seus dereitos de acceso, rectificación ou supresión, restrición, oposición e portabilidade dos seus datos controlados por Vortex Media Network SL. Mentres siga existindo o motivo do tratamento ou os seus datos persoais non sexan eliminados dos nosos ficheiros, seguiremos tratando os seus datos en canto sexan necesarios para o tratamento e el/a segue interesado en formar parte dos mesmos. . O Interesado poderá exercer os seus dereitos en calquera momento mediante o envío dunha comunicación postal a Vortex Media Network SL no enderezo indicado anteriormente ou por correo electrónico ao enderezo [protexido por correo electrónico], achegando documento que acredite a súa identidade e especificando expresamente o dereito que quere exercer.

Así mesmo, recoñécense ao Interesado os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos seus datos baixo a responsabilidade das empresas de Vortex Media Network SL. O Interesado poderá exercer os seus dereitos en calquera momento mediante o envío dunha comunicación postal a Vortex Media Network SL no enderezo indicado anteriormente ou por correo electrónico ao enderezo [protexido por correo electrónico], achegando documento que acredite a súa identidade e especificando expresamente o dereito que quere exercer.

O interesado ten dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento Vortex Media Network SL. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación derivada do tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

Así mesmo, o Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento Vortex Media Network SL. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.

Medidas de seguridade técnicas e organizativas

Vortex Media Network SL adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para protexelos de calquera alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Datos facilitados

Os datos recollidos dos formularios deste sitio web son os estritamente necesarios para atender a súa solicitude, que nos comunica voluntariamente. A negativa a facilitar os datos marcados como obrigatorios impedirá a prestación dos servizos solicitados. Para manter actualizados os seus datos persoais, debe informarnos de calquera cambio que poida producirse en relación con eles, en caso contrario non responderemos da súa exactitude. Así mesmo, naqueles casos nos que se divulguen datos de terceiros o interesado comprométese a informarlles sobre o contido desta política de privacidade.

O Interesado comprométese a remitir o antes posible a Vortex Media Network SL calquera modificación e corrección dos seus datos de carácter persoal para que a información contida no Vortex Media Network SL. Os rexistros de actividade permanecen actualizados en todo momento.

En virtude do interese lexítimo das empresas pertencentes Vortex Media Network SL Os datos persoais do interesado poderán ser utilizados para o establecemento ou mantemento de relacións comerciais por calquera medio, incluso por vía electrónica, co fin de informarlle sobre os produtos e servizos ofrecidos por estes, tendo aberta a posibilidade en calquera momento de opoñerse a tal tratamento. con fins comerciais mediante o envío dunha comunicación postal ao enderezo Praza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid – España, ou por correo electrónico ao enderezo [protexido por correo electrónico].